شرکت ایمن موتور فرشبــاف

افتتاح کارخانه ايمن موتور فرشباف

با افتتاح رسمي کارخانه ايمن موتور فرشباف ، قامي بلند در عرصه ساخت و توليد موتور و گيربکس آسانسور برداشته شده و ...

با افتتاح رسمي کارخانه ايمن موتور فرشباف ، قامي بلند در عرصه ساخت و توليد موتور و گيربکس آسانسور برداشته شده و ...

ارسال نظرات / پیغام