شرکت ایمن موتور فرشبــاف

پيام مدير عامل


۩ مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل


سازماني در قرن جديد موفق خواهد بود که ابتدا زيرساخت هوشمندانه اي داشته و تمامي فرايندهايش را طبق رويه هاي اتوماسيون بصورت کارآمد و سيستماتيک بنا نهاده باشد . مديريت در رکت فرشباف از ابتداي امر مديريتي با رويکرد آينده نگرانه بوده است و همين باعث شده است تا با جمع اوري داده هاي مهم عملياتي ، سازماني داشته باشيم تا در هر شرايطي بتواند اهداف خود را طوري اولـويت بندي کند که ســازمان در اثــر بخش ترين و بهــره ورترين حــالت خود فعاليتش را حفظ نمايد . اميد داريم با ارتقاي مداوم زير ساخت هايمان و با تکيه بر روند رونق سبد محصولاتمان از جنبه تنوع و کيفيت خواهيم توانست قدم هاي استوارتري در گسترش بازارهاي سوداور براي ذي نفعانمان داشته باشيم .

مهندس نويد فرشباف

بي وقفــه ، صعــود کن !
شرکت ايمن موتور فرشباف

مجموعه ما